พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นำไปประชาสัมพันธ์และปฏิบัติในพื้นที่ พร้อมมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง จำนวน 5 ราย และมี นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ หอประชุมพัฒนรัฐ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)