พช.เมืองยะลา ทีมปฏิบัติการตำบลลำใหม่ ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหม่

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวกัซมา เจ๊ะเต๊ะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลลำใหม่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ ร่วมกันต้อนรับคณะติดตามโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตามโครงการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน จำนวน 1 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนนางวันนูรีมาน จารู บ้านเลขที่ 15|2 หมู่ที่ 5 ตำบบลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 5 times, 1 visits today)