พช.เมืองยะลา ทีมปฏิบัติการตำบลพร่อนร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลพร่อน ได้แก่ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เกษตรตำบล หน่วยสาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ ร่วมกันต้อนรับคณะติดตามโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตามโครงการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนนางคอตีเม๊าะ บาโวย บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 4 และครัวเรือนนายดอเลาะ มะมิง บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 8 times, 1 visits today)