พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่สำรวจความต้องการส่งเสริมอาชีพแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ปี2565

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นายเอกพจน์ ไหมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลบันนังสาเรง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ บัณฑิตอาสา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และจำแนกความต้องการด้านอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งรัดขจัดความยากจน จากครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics platform : TPMAP)

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 2 times, 1 visits today)