พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด เพื่อให้ส่วนราชการนำไปประชาสัมพันธ์และปฏิบัติในพื้นที่ โดยมี…นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานในที่ประชุม นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)