พช.เมืองยะลา ทีมปฏิบัติการตำบลพร่อนมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลพร่อน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “90 พรรษา 90 ทุนการศึกษา” เพื่อมอบให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสที่อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ย 40,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยได้รับจัดสรร จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท ในพื้นที่ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวดยะลา

(Visited 3 times, 1 visits today)