พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ณ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นางสาวสุพรพิศ ใจแข็ง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบุดี นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลบุดีประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และบัณฑิตอาสาฯ ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ย 38,000 บาท ซึ่งอำเภอ เมืองยะลา ได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 42 ทุนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 63,000 บาท และตำบลบุดีได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 3 ทุน เป็นเงิน 4,500 บาท

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา และหาแนวทางส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับครัวเรือน ลดรายจ่ายแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

(Visited 12 times, 1 visits today)