พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ณ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา นางสาวสุพรพิศ ใจแข็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลลำพะยา ประกอบด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบลลำพะยา เจ้าหน้าที่ปกครอง รองปลัด อบต.ลำพะยา นักพัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และบัณฑิตอาสาฯ ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท ให้แก่
1.เด็กชายธีรยุทธ บุญชาย
บ้านเลขที่ 40/9 ม.4 บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา
2.เด็กชายธนากร บัวทอง
บ้านเลขที่ 97 ม.5 บ้านตะวันออก ตำบลลำพะยา
3.เด็กชายมูฮัมหมัดหยะยา ดอเล๊าะ
บ้านเลขที่ 144/2 ม.7 บ้านต้นหยี ตำบลลำพะยา
4.เด็กหญิงซัลวา มะสะภิบาล บ้านเลขที่ 171/3 ม.7 บ้านต้นหยี ตำบลลำพะยา

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา และหาแนวทางส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับครัวเรือน ลดรายจ่ายแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 6 times, 1 visits today)