พช.เมืองยะลา เดินหน้ามอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ พื้นที่บ้านไบก์ หมู่ที่ 5 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นางสาวสุพรพิศ ใจแข็ง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบุดี ลงพื้นที่ร่วมกับ ร.ต.ท.พนัส ภานุวัฒน์เดชา วิทยากรจิตอาสา 904 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 444 และคณะ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง บัณฑิตอาสา ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพเป็นนการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจน TPMAP จังหวัดยะลา ที่ตกเกณฑ์จำนวน 2 ครัวเรือน

ในการส่งมอบถุงยังชีพวันนี้ เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการบูรณาการภารกิจของส่วนราชการ ระบบข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ และเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งอำเภอเมืองยะลา ยังได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ในการบูรณาการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเต็มพื้นที่ต่อไป

(Visited 5 times, 1 visits today)