พช.เมืองยะลา ประชุมซักซ้อมแนวทางการยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

พช.เมืองยะลา ประชุมซักซ้อมแนวทางการยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนางสาวเปรมวดี แก้วมณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อดำเนินการยืนยันลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรายโครงการ ตรวจสอบความมีอยู่จริงของเงินให้กู้ยืมมีความถูกต้อง เพื่อใช้จัดทำรายงานการเงิน ประจำปีบัญชี 2565 ต่อไป

(Visited 3 times, 1 visits today)