พช.เมืองยะลา มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

พช.เมืองยะลา มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่
บ้านจะกือเระ หมู่ที่ ๓ ตำบลบันสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นายเอกพจน์ ไหมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลบันนังสาเรงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลบันนังสาเรง ประกอบด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบล เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ ทีมพี่เลี้ยง มอบถุงยังชีพ จากเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาทึ่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจน TPMAP จังหวัดยะลา ที่ตกเกณฑ์มิติที่ ๔ ด้านรายได้ จำนวน ๔ ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลบันนังสาเรง

ในการนี้ ได้ส่งมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้ในวันนี้ เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา มิติที่ ๔ ด้านรายได้ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการบูรณาการภารกิจของส่วนราชการ ระบบข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ และเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งอำเภอเมืองยะลา ยังได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ในการบูรณาการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเต็มพื้นที่ต่อไป

(Visited 5 times, 1 visits today)