พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยโครงการ “จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา” มอบพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัวให้กับประชาชนตำบลตาเซะ

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยโครงการ “จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา” มอบพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัวให้กับประชาชนตำบลตาเซะ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนางสาวฮุสนา ฟองลมุลพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะและนางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยโครงการ “จาโปตาแง แก้จน คนเมืองยะลา” ในการมอบพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัวจากธนาคารพันธุ์ผักตำบลตาเซะ ให้กับประชาชนตำบลตาเซะ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา พร้อมด้วย ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาเซะ ส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายนักขับเคลื่อนอำเภอนำร่องและภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ร่วม
มอบพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัว และมอบองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชให้กับประชาชนตำบลตาเซะ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จากการทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการฯ และเป็นการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขจัดความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ มัรกัสตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 4 times, 1 visits today)