พช.เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมร่างแผนการดำเนินงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมร่างแผนการดำเนินงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ หมู่ที่ 2 บ้านเบ็ญญา ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนางสาวฮุสนา ฟองลมุลพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะและนางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมร่างแผนการดำเนินงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำตำบลตาเซะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะและตัวแทนภาคประชาชนตำบลตาเซะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
2. ให้ทราบจำนวนงบประมาณที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2565
3. ให้ทราบจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่
4. ให้ทราบข้อมูลการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อใช้ปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป
5. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานการพัฒนา
6. เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนามาใช้ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น
โดยมีการนำมาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ กลั่นกรอง ประมวลผล เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานหรือโครงการระดับตำบลสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

(Visited 2 times, 1 visits today)