พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2566

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้า ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีข้อราชการนำเข้าที่ประชุม ดังนี้
1. แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเอกพจน์ ไหมแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และ นางสาวสุพรพิศ ใจแข็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
2. การแจ้งข้อมูลข่าวสารการติดตามทวงหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกตำบล เพื่อขอความร่วมมือจากผู้นำให้แจ้งกลุ่มสมาชิกกองทุนที่ค้างชำระหนี้และร่วมติดตามร่วมกัน
3. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การขับเคลื่อนกระบวนงานตามโครงการจาโปตาแง แก้จน คนเมืองยะลา เพื่อเป็นการต่อยอดการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัด ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นำไปประชาสัมพันธ์และปฏิบัติในพื้นที่ พร้อมมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง จำนวน 3 ราย และมี นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองร้อยบังคับการและบริการส่วนหน้า (ท่าสาป) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 2 times, 1 visits today)