พช.เมืองยะลา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเปาะเส้ง

 

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
เวลา 10.00 ณ บ้านเปาะเส้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลเปาะเส้งประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนามบทบาทสตรีระดับตำบล ตำบลเปาะเส้งโดยมีคณะทำงานฯตำบลเปาะเส้ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีประเด็นการประชุมดังนี้
1.การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบลและการติดตามลูกหนี้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเน้นย้ำให้กลุ่มมีการชำระหนี้กองทุนอย่างต่อเนื่องจนครบจำนวนตามสัญญา
2. ส่งเสริมการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักเกณฑ์ของการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน สำหรับโครงการที่หมู่บ้านเสนอและเข้ารับการคัดกรองระดับอำเภอ ในเดือนที่ผรายมาให้กลุ่มแก้ไขรายการวัสดุ และให้แนบใบเสนอราคา ที่ประชุมชี้แจงและแนะนำกลุ่มให้แก้ไขรายการวัสดุ และแนบใบเสนอราคาให้เรียบร้อย เพื่อท่ีจะเสนอคณะกรรมการคัดกรองระดับอำเภอพิจารณาครั้งต่อไป
3. การรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มองค์กร
4. ประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้คณะทำงานฯ รับทราบข้อมูลข่าวสารและนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานในตำบลต่อไป

(Visited 5 times, 1 visits today)