พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง”จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา”

พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง”จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา”

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะ ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อนงาน”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการอำเภอนำร่อง”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง “จาโปตาแง แก้จนคนเมืองยะลา”

โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลตาเซะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความสอดคล้องและรองรับการขับเคลื่อน “จาโปตาแง แก้จน คนยะลา” เพื่อช่วยเหลือ ดูแล พัฒนา ยกระดับครัวเรือนและกลุ่มเป้าหมายภายในตำบลผ่านกิจกรรมสำคัญของโครงการที่ครอบคลุมทั่ง 5.ส

ประกอบด้วย ส.1 สร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ส.2 สร้างอาชีพ เพื่อกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในขั้นที่ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ส.3 สร้างกลุ่ม เพื่อมีการรวมกลุ่มได้เรียนรู้และร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ ส.4 สร้างเครือข่าย เพื่อให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนอย่างรอบด้านครอบคลุมทุกมิติ และ ส.5 สร้างรายได้และมูลค่า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปผลผลิต โยงใยไปสู่ภาคธุรกิจที่เติบโต เกิดนวัตกรรม และในการนี้ยังมีการร่วมแรงร่วมใจกันเพาะเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ นับเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในอนาคต

(Visited 14 times, 1 visits today)