พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพืชผักปลอดภัย

พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพืชผักปลอดภัย

วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นายเอกพจน์ ไหมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหน้าถ้ำ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพืชผักปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยอบต.หน้าถ้ำ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน ๓๐ ราย ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ร่วมทั้งการพัฒนา แปรรูป และการจัดการกลุ่มองค์กร นำสินค้าขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแผนดำเนินงานและแผนขับเคลื่อน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ ภายใต้โครงการ จาโปตาแง แก้จน คนเมืองยะลา อำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

(Visited 6 times, 1 visits today)