พช.เมืองยะลา ประชุมทีมขับเคลื่อนงาน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป

พช.เมืองยะลา ประชุมทีมขับเคลื่อนงาน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ประชุมทีมขับเคลื่อนงาน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ของตำบลท่าสาป จำนวน 250 ครัวเรือน จาก 6 หมู่บ้านของตำบลท่าสาป ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว และได้มีการบูรณาการภารกิจของส่วนราชการ ระบบข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ และกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 7 times, 1 visits today)