พช.เมืองยะลาดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเอามื้อสามัคคีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเปาะเส้ง

พช.เมืองยะลาดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเอามื้อสามัคคีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเปาะเส้ง

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ หมู่ที่ 4บ้านเนียงตำบลเปาะเส้งอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลามอบหมายให้นางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลเปาะเส้งลงพื้นที่ทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้าน เพื่อเป็นการสร้างพลังความสามัคคี พลังแห่งการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในพื้นท่ีหมู่ท่ี 4 บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้งต่อไป

(Visited 19 times, 1 visits today)