พช.เมืองยะลา ติดตามการยืนยันยอดชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลยุโปและตำบลพร่อน

พช.เมืองยะลา ติดตามการยืนยันยอดชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลยุโปและตำบลพร่อน

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565
ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป และบ้านตาสา หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพร่อน/ยุโป ประสานงานติดตามการทำหนังสือยืนยันการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กู้เงินเมื่อ 2556 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรับซื้อเศษยาง หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป 1 กลุ่ม เป็นเงิน 61,125 บาท และ กลุ่มรับซื้อไม้ยางแปลง หมู่ที่ 3 ตำบลพร้อน เป็นเงิน 900 บาท เผื่อรักษาสิทธิให้แก่กลุ่มสมาชิกผู้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ไม่ให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโอนเงินรับรอตรวจสอบเข้าเป็นเงินรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 12 times, 1 visits today)