พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลลำพะยา

พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลลำพะยา

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา ลงพื้นที่ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ช่วงเช้า : ฟังบรรยาย หัวข้อ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากร คุณพินัย แก้วจันทร์ ปราชน์ชาวบ้านตำบลยุโป
ช่วงบ่าย : สาธิตการทำสบู่เหลวจากเปลือกมังคุดสูตรพอเพียง
วิทยากรโดย คุณพินัย แก้วจันทร์ : คุณนวภรณ์ แก้วจันทร์

ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน 35 คน จาก 7 หมู่บ้านของตำบลลำพะยา หน่วยงานราชการในพื้นที่ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสตรียะลา ผู้นำจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 10 times, 1 visits today)