พช.เมืองยะลา ร่วมชี้แจงการประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พช.เมืองยะลา ร่วมชี้แจงการประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย. 2565 เวลา 13.30 น.

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการเมืองยะลาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับครัวเรือน แก่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองฯ ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

 

ประเด็นการประชุม ดังต่อไปนี้

1. นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

2. หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

3. แนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

4. ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยในที่ประชุม พช.เมืองยะลา ได้นำเสนอโครงการของบยุทธศาสตร์จังหวัด ปีงบประมาณ 2567 ประเด็นการพัฒนาข้อที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 7,625,520 บาท

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)