พช.เมืองยะลา ร่วมการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

พช.เมืองยะลา ร่วมการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

ณ หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

นายสรฤทธ จันสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินผลกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลของกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา มีกลุ่มเป้าหมายการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

 

1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน 4 ราย

2.พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 ราย

3. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จำนวน 4 ราย

4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 จำนวน 2 ราย

5. เสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสูขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 12 ราย

6. ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 ราย

ในการนี้ นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมตอนรับคณะการประเมินผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้การประเมินผลการดำเนินกรมการพัฒนาชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

(Visited 10 times, 1 visits today)