พช.เมืองยะลา เดินหน้ามอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

พช.เมืองยะลา เดินหน้ามอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ณ พื้นที่ บ้านยะลา หมู่ที่ 1 ,บ้านปาโจ หมู่ที่ 3 ตำบลยะลา , บ้านลิดล หมู่ที่ 1 และบ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดล/ยะลา ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบล ประกอบด้วยปลัดอำเภอหัวหน้าประจำตำบล เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง บัณฑิตอาสา ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ที่ ผศ.ดร ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพในการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจน TPMAP จังหวัดยะลา ที่ตกเกณฑ์มิติที่ 4 ด้านรายได้ จำนวน 4 ครัวเรือน ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลยะลา จำนวน 2 ครัวเรือน และตำบลลิดล จำนวน 2 ครัวเรือน

 

ในการส่งมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้ในวันนี้ เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา มิติที่ 4 ด้านรายได้ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการบูรณาการภารกิจของส่วนราชการ ระบบข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ และเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งอำเภอเมืองยะลา ยังได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ในการบูรณาการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเต็มพื้นที่ต่อไป

(Visited 11 times, 1 visits today)