พช.เมืองยะลา เดินหน้ามอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ พื้นที่ บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ที่ 6 ต.ยุโป บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ต.พร่อน และ บ้านเปาะเส้ง หมู่ที่ 1 บ้านจืองา หมู่ที่ 2 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบล ประกอบด้วยปลัดอำเภอหัวหน้าประจำตำบล เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง บัณฑิตอาสา ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ที่ ผศ.ดร ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพในการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจน TPMAP จังหวัดยะลา ที่ตกเกณฑ์มิติที่ 4 ด้านรายได้ จำนวน 8 ครัวเรือน ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลพร่อน จำนวน 4 ครัวเรือน ตำบลยุโป จำนวน 2 ครัวเรือน และตำบลเปาะเส้ง จำนวน 2 ครัวเรือน

ในการส่งมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้ในวันนี้ เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา มิติที่ 4 ด้านรายได้ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการบูรณาการภารกิจของส่วนราชการ ระบบข้อมูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ และเป็นกลไกเชิงนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งอำเภอเมืองยะลา ยังได้ดำเนินการประสานงานหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ในการบูรณาการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเต็มพื้นที่ต่อไป

(Visited 13 times, 1 visits today)