พช.เมืองยะลา เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.เมืองยะลา เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.

ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการ มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ตรงตามความ ต้องการของตลาด เพื่อสร้างงานและยกระดับรายได้ ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ ดีขึ้น โดยการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด ส่งผลให้ผู้บริโภค ได้บริโภคสินค้าที่ได้รับการับรองมาตรฐาน

 

ในการนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองยะลา ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดยะลา ที่ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 7 ราย 13 ใบรับรอง ประกอบด้วย

1. กลุ่มศรียะลาบาติก

2. กลุ่มครูผีเสื้อ Arts & Crafts

3. เก๋บาติก

4. กลุ่มลายไทยจิวเวลลี่

5. กลุ่มจักสานตระกร้าพลาสติก

6. กลุ่มเกษตรยั่งยืน

7. ร้านหยกสวย

 

โดยมี นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ผู้มอบใบรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้แก่ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในครั้งนี้

(Visited 13 times, 1 visits today)