พช.เมืองยะลา ร่วมงานอาซูรอสัมพันธ์ บ้านดูซง ตำบลพร่อน

 

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพิกุลศาสน์ หมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป/ตำบลพร่อน เข้าร่วมงานกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ บ้านดูซง โดยมีกิจกรรมแข่งขันการกวนอาซูรอ แข่งกีฬาพื้นบ้าน และประกวดขบวนแห่ โดยมีนายมุนอิม หะซัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เป็นประธานในการเปิดงาน และมีส่วนราชการในตำบลเข้าร่วม เช่น กำนันตำบลพร่อน ปลัดหัวหน้าประจำตำบลพร่อน ผอ.รพ.สต.บ้านพร่อน ผอ.รร.บ้านพร่อน ผู้ใหญ่บ้าน และเข้าบ้านบ้านดูซงและบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความสมัครสมานสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ ของคนในหมู่บ้าน และร่วมแรงร่วมใจสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมลายูให้ชนรุ่นหลัง

(Visited 10 times, 1 visits today)