พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลบันนังสาเรง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565
ณ กูแบปุโรงออนเดอะบีช หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลบันนังสาเรง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบันนังสาเรง เจ้าหน้าที่ปกครอง หน่วยกำลังในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ผอ.รพ.สต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กศน. บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสาฯ อสม. และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมได้มีข้อราชการแจ้ง ดังนี้
1. ผลการอนุมัติโครงการ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน”
2.ความคืบการดำเนินการจัดเก็บ จปฐ.ประจำปี 2565 เป้าหมายครัวเรือน จำนวน 1,374 ครัวเรือน
3.การติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP)
4. ความคืบหน้าการดำเนินงานการรื้อฟื้นกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทั้ง 6 หมู่บ้าน

(Visited 6 times, 1 visits today)