พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลเปาะเส้ง

 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 บ้านกูแบปาแย หมู่ที่3 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนา ผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรงและนักศึกษาฝึกงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 3 บ้านกูแบปาแย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการนี้ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ กำหนดชำระหนี้คงค้าง ทุกวันที่ 5 ของเดือน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านกูแบปาแย ตำบลเปาะเส้ง โดยลูกหนี้ได้ชำระหนี้ชำระงวดแรก เป็นเงิน 2,880 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2553 ต่อไป

(Visited 6 times, 1 visits today)