พช.เมืองยะลา เตรียมความพร้อมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี และลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพร่อน

 

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 บ้านตาสา หมู่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหมู่บ้าน กิจกรรมเอามื้อสามัคคีครัวเรือนต้นแบบ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา พช. แปลงนายบูคอรี สะแต และลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายมูฮัมมัดบัดรี เจ๊ะเล๊าะ ปราชญ์/ผู้นำทางจิตวิญญาณ/อาสาเกษตร/อาสาปศุสัตว์/รองประธานกองทุน กข.คจ.บ้านตาสา ซึ่งเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรม โดยเอื้อเฟื้อสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาชุมชน โดยเป็นสถานที่ทำการเก็บเงินคืนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านตาสา ประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตาสา และเป็นที่ประชุมจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี ณ บ้านตาสา หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 7 times, 1 visits today)