พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” (วันที่ 3)

พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” (วันที่ 3)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 23.00 น.
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตรนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 พร้อมปลัดอำเภอ ข้าราชการจากหน่วยงานภาคีการพัฒนา และ 7 ภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 100 คน โดย การอบรมวันนี้ประกอบด้วย
1. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยทีมวิทยากร ศพช.
2.ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโดย รศ.วรวรรณ โรจน์ไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล
3. วิชาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี”โดยได้รับเกียรติจากนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี
4. วิชาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “จิตอาสาภัยพิบัติหาอยู่ หากิน”โดยวิทยากรจาก ศพช.ยะลา
5. ถอดบทเรียน
6. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการนำเสนอการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ โดยนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา และนางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้นำเสนอโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ชื่อโครงการ “จาโปตาแง แก้จน คนเมืองยะลา”

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รวมถึง รศ.ดร.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมเติมเต็มข้อมูล พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting

(Visited 2 times, 1 visits today)