พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” (วันที่ 2)

 

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 23.00 น.
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตรนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 พร้อมปลัดอำเภอ ข้าราชการจากหน่วยงานภาคีการพัฒนา และ 7 ภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 100 คน โดย การอบรมวันนี้ประกอบด้วย
1. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยทีมวิทยากร ศพช.
2.เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างรูปธรรมความสำเร็จในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล
3. วิชาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวางแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ AIC (Influence : I) โดยวิทยากรจาก ศพช.ยะลา
4. วิชาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวางแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ AIC (Control : C) โดยวิทยากรจาก ศพช.ยะลา

ในการนี้ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา และนางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ร่วมกระบวนการฝึกอบรมเพื่อความเชื่อมโยงตลอดหลักสูตร

(Visited 5 times, 1 visits today)