พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” (วันที่ 1)

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 23.00 น.
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชรยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตรนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 พร้อมปลัดอำเภอ ข้าราชการจากหน่วยงานภาคีการพัฒนา และ 7 ภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายหัวข้อ ทำไมต้อง “CAST” ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting จาก NBT 11 การอบรมวันนี้ประกอบด้วย 1. วิชา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์/ความคาดหวัง/ฝากตำแหน่ง/อายุ/เลือกผู้นำ/มอบภารกิจดูแลบ้าน โดยทีมวิทยากร ศพช.นครนายก 2.วิชากระบวนการสร้างกลไกขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดยวิทยากร นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผอ.สน.ปท. 3. วิชาตัวอย่างการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดยวิทยากร ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 4. วิชาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการวางแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ AIC (Apperciation : A) โดยวิทยากรจาก ศพช.ยะลา ในการนี้ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา และนางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ร่วมพิธีเปิดและร่วมกระบวนการฝึกอบรมเพื่อความเชื่อมโยงตลอดหลักสูตร

(Visited 6 times, 1 visits today)