พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลพร่อน

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 บ้านตาสา หมู่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 3 บ้านตาสา ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการนี้ได้กำหนดชำระหนี้คงค้างงวดที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งจะชำระทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลพร่อน โดยลูกหนี้ได้ชำระหนี้คงค้างงวดที่ 4 จำนวน 5,300 บาท รวมเป็นเงินชำระหนี้ทั้งสิ้น 19,200 บาท
ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553

(Visited 6 times, 1 visits today)