พช.เมืองยะลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านไบก์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา

วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารประชุม รร.ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บ้านไบก์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางรัชนี ทิมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและเจ้าหน้าที่หน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีทิศทาง ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน โดยมี นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และปลูกต้นตะไคร้หอม ร่วมกับนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย ณ รร.ตชด. บ้านไบก์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา

(Visited 18 times, 1 visits today)