พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลลำพะยา ปี 2565

 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลลำพะยา ปี 2565 ร่วมกับ กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา

ในการนี้ นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี สร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานกำลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและชุมชนต่อไป โดยมี นายมานิตย์ ชุ่มห้อง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 6 times, 1 visits today)