พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 1 บ้านพงยือไร หมู่ที่ 3 บ้านตาราแดะ หมู่ที่ 4 บ้านตะโล๊ะสาลี ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการนี้ได้นัดลูกหนี้ชำระหนี้คงค้างงวดแรกเดือนสิงหาคม ซึ่งจะชำระทุกวันที่ 8 ของทุกเดือน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โดยลูกหนี้ได้ชำระหนี้คงค้างงวดแรก ดังนี้
👉หมู่ที่ 1 บ้านพงยือไร เป็นเงิน 11,860 บาท
👉หมู่ที่ 3 บ้านตาราแดะ เป็นเงิน 16,660 บาท
👉หมู่ที่ 4 บ้านตะโล๊ะสาลี เป็นเงิน 30,680 บาท
รวมเป็นเงินชำระหนี้ทั้งสิ้น 59,200 บาท
ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553

(Visited 6 times, 1 visits today)