พช.เมืองยะลา นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 ระดับอำเภอ​

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมวอร์รูม ชั้น 2
ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 ระดับอำเภอ​ โดยมีคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับอำเภอ (จปฐ.) ได้แก่ ปลัดอบต., ท้องถิ่นอำเภอ, เกษตรอำเภอ, ปศุสัตว์อำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, ประธาน กพสอ.,ตัวแทน อปท., ประธาน ศอช.อ. เข้าร่วมประชุม

ในการนี้นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้นำเสนอรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ในแต่ละตัวชี้วัด

ทั้งนี้ อำเภอเมืองยะลา มีครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 30,252 ครัวเรือน มติที่ประชุมเห็นว่าข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับรองข้อมูลในระดับอำเภอ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนต่อไป

(Visited 3 times, 1 visits today)