พช.เมืองยะลา ร่วมต้อนรับ พจ.ยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป

พช.เมืองยะลา ร่วมต้อนรับ พจ.ยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป พร้อมด้วยนางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับนายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางณัฐวิกา วาบา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวดวงนภา เพชรแท้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานทุนชุมชนระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป โดยมีนายสมผัส นวลแก้ว ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโปได้ให้ข้อมูลในประเด็นการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป เป็นกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับ 3 การดำเนินการจัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน และทุกวันที่ 5 ของทุกเดือนเป็นวันกำหนดฝากเงินสัจจะ และกิจกรรมกลุ่มฯ อื่น เช่น การกู้เงิน การผ่อนชำระเงิน ฝากสัจจะพิเศษ ศูนย์สาธิตการตลาดลอยเป็นต้น ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา

(Visited 7 times, 1 visits today)