พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565
ณ หมู่ที่ 5 บ้านบาตันใน ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดล/ยะลา พร้อมด้วยนางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 5 บ้านบาตันใน ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการนี้ได้นัดลูกหนี้ชำระหนี้คงค้างงวดแรกเดือนสิงหาคม ซึ่งจะชำระทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านบาตันใน โดยลูกหนี้ได้ชำระหนี้คงค้างงวดแรก เป็นเงิน 6,000 บาท
ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553

(Visited 6 times, 1 visits today)