พช.เมืองยะลาร่วมกิจกรรม “๙๙ ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ”

วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำครัวเรือนยากจนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. เข้าร่วมโครงการอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เบตง ครั้งที่ 1 ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จำนวน 26 ราย โดยมีการแนะนำวิธีการเลี้ยงไก่เบตง และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่เบตงอายุ1เดือนครึ่ง ครัวเรือนละ 5 ตัว และอาหารไก่ครัวเรือนละ 1 กระสอบ โดยจะมีการติดตามเป็นระยะตลอดระยะเวลาโครงการฯ และจะมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทำโรงเรือน และตู้ฟักไข่ต่อไปในอนาคตหากสามารถดูแลไก่เบตงที่นำไปเลี้ยงได้ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

(Visited 7 times, 1 visits today)