พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนกรกฎาคม 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนกรกฎาคม 2565 โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา/รอง ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.อ.เมืองยะลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ได้ให้การต้อนรับ พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา และคณะฯ ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมตรวจเยี่ยมกองร้อย อส.อ.เมืองยะลา ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยได้ให้ความรู้ ข้อคิด และแนวทางการปฏิบัติราชการในภารกิจของกรมการปกครอง ตลอดถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมพัฒนรัฐ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 6 times, 1 visits today)