พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ หมู่ที่ 5 บ้านบาตันใน ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลิดล พร้อมด้วยนางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หมู่ที่ 5 บ้านบาตันใน ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมได้ชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553

(Visited 9 times, 1 visits today)