พช.เมืองยะลา นำทีมวิจัย ศพช.ยะลา ลงพื้นที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป หมู่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำทีมคณะทีมวิจัยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ซึ่ง ประกอบด้วย นางสาวสิริพร สีลาภรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวมนกันต์ โล้วเจริญงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายอุทัยพันธ์ สิงห์แก้ว นักทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฏฐธิดา มีเถื่อน นักทรัพยากรบุคคล ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลงานวิจัยในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป โดยมีนายสมผัส นวลแก้ว ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้อนรับและให้ข้อมูลฯ ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 6 times, 1 visits today)