พช.เมืองยะลา จัดประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในโครงการ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์ ตำบลลำพะยา

 

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลำพะยา หมู่ที่ 2 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางรัชนี ทิมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลลำพะยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคัดเลือกคณะกรรมการ ที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชี้แจ้งรายละเอียดการเปิดบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการประชุม ได้ดำเนินการ ดังนี้
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ของกรมการพัฒนาชุมชน
2.ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มฯ
3.การทำความเข้าใจระเบียบของกลุ่มฯ
4.คุณธรรม 5 ประการของกลุ่มออมทรัพย์
5.แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารกลุ่ม

(Visited 6 times, 1 visits today)