พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนวัดในวันธรรมสวนะ ตามโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
ณ เวฬุวัน ตบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางรัชนี ทิมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน นำปิ่นโต พร้อมเครื่องสักการะ ลงพื้นที่กิจกรรมเยี่ยมเยียนวัดในวันธรรมสวนะ ตามโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยมี เจ้าหน้าที่ปกครอง ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 8 times, 1 visits today)