พช.เมืองยะลาประชุมทบทวนและแก้ไขข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต.บันนังสาเรง

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง
นางกัลยดา หฤทัยวรรณพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ร่วมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บันทึกข้อมูลและบัณฑิตอาสามาตุภูมิ ประชุมทบทวนผลการจัดเก็บมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และชี้แจงแนวทางการแก้ไขข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งนี้ตำบลบันนังสาเรงมีเป้าการจัดเก็บในปี 2565 จำนวน 1,374 ครัวเรือน จัดเก็บและบันทึกได้เกิน เป็นจำนวน 1,388 ครัวเรือน (101.74%) ผลการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นที่น่าพอใจไปในแนวทางและทิศทางของกรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

(Visited 12 times, 1 visits today)