พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference) ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนางสาวเปรมวดี แก้วมณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
1.การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ.2565
4.การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5.ผลการดำเนินงานรายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ
6.โครงการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้
7.การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ทราบถึงข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติใช้ให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(Visited 5 times, 1 visits today)