พช.เมืองยะลา ร่วมต้อนรับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา CLM 15ไร่ ตำบลยุโป

 

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดยะลา หมู่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมและการสนับสนุนการศึกษาดูงานของคณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 120 คน และอาจารย์ 25 คน จำนวน 3 โรงเรียน 1)โรงเรียนเทศบาล 1 สะเตง 2)โรงเรียนเทศบาล 5 ตลาดเก่า 3) โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา ร่วมกับคณะกรรมการฐานเรียนรู้ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.การบรรยายวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการ กิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม 9 ฐานเรียนรู้
2.ฐานเรียนรู้ “กสิกรรมธรรมชาติ” โดยการปลูกต้นไม้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วมกัน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ร่วมกัน
3.ฐานเรียนรู้ “คนรักษ์แม่ธรณี” โดยการเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ
4.ฐานเรียนรู้ “คันนาทองคำ” โดยการย่ำฟางข้าว เพื่อปรับสภาพนาในการเตรียมดำนา โดยให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการย่ำฟางข้าว
5.สรุปและถอดบทเรียนการศึกษาดูงานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

(Visited 14 times, 1 visits today)