พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมการจัดงานกระตุ้นตลาดนัดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านคลองทรายใน


วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.
ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาววุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/พัฒนากรตำบลพร่อน/พัฒนากรตำบลยุโป เข้าร่วมการประชุมการเปิดตลาดนัดคลองทรายใน โดยมีนายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานฯ และมีส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองยะลา เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา ร่วมพูดคุยกับนายปรีชา สมบูรณ์แก้ว กำนันตำบลยุโป และคณะกรรมการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ บ้านคลองทรายใน โดยจะมีการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานฯ และเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการจัดงานกระตุ้นตลาดนัดชุมชนบ้านคลองทรายในต่อไป ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ชุมชน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยทางตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านคลองทรายในมีการปรับภูมิทัศน์ และปรับปรุงพื้นที่ตลาดเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

(Visited 30 times, 1 visits today)